Regulamin

REGULAMIN EDYCJI 2021 – WKRÓTCE!

REGULAMIN 2020

CEL IMPREZY

 • Integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich.
 • Promocja biegów ekstremalnych i górskich.
 • Promocja miejscowości Dylągówka, wyciągu narciarskiego Ostra Góra oraz Gminy Hyżne.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, tel. 886179650
Ostra Góra – wyciąg narciarski
Kowalski Okna
Gmina Hyżne
Klub Sportowy „HALO” Hyżne

TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 • Start rywalizacji – 23 sierpnia (niedziela) – godzina 15:00
 • Rywalizacja będzie podzielona na pięć fal. W przypadku wykorzystania limitu miejsc dla danej fali zawodnicy będą przenoszeni do innych fal.
 • W każdej fali może wystartować maksymalnie 40 zawodników.
 • Start każdej rundy spod bazy wyciągu narciarskiego Ostra Góra.
 • Długość trasy jednej rundy to ok. 300 metrów.
 • Długość wszystkich etapów: 900 m (do długości i czasu rywalizacji nie jest wliczony zbieg/zejście po każdym etapie do linii startu)
 • Różnica poziomów: 70 metrów.
 • Przeciętne nachylenie stoku to ok. 28%.

FORMA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • Celem rywalizacji jest jak najszybsze, trzykrotne pokonanie wyciągu narciarskiego Ostra Góra w Dylągówce. Na wynik składać się będzie suma czasów z trzech wybiegów. Do wyniku nie wlicza się zbieg/zejście na start biegu. 10 najlepszych mężczyzn oraz 10 najlepszych kobiet z najlepszymi sumami czasów trzech wbiegów awansuje do wielkiego finału, w którym to rozegrany zostanie pojedynek o zwycięstwo w całej rywalizacji. Zwycięzcą zostanie osoba, która w finale pierwsza dotrze na szczyt wyciągu narciarskiego Ostra Góra w klasyfikacji mężczyzn i kobiet.
 • Trasa dla kobiet, jak i mężczyzn jest ta sama.
 • Faza zasadnicza składa się z 3 rund. Finał z udziałem 10 najlepszych mężczyzn i kobiet składa się z jednej decydującej rundy.
 • W każdej rundzie zawodnicy startują według przydzielonych fal (nie dotyczy finału).
 • Zawodnicy, którzy po danej rundzie nie zmieszczą się w limicie 60 minut (wyjście, zejście) i nie stawią się na starcie kolejnej rundy lub wycofają się z zawodów będą sklasyfikowani na danym etapie i nie będą mogli przystąpić do kolejnej rundy.
 • Start do każdej z następnych rund odbywać się będzie w odstępach: co 10 min dla kolejnych fal.

HARMONOGRAM

23.08.2020 (niedziela)

12:30 – 14:30 – wydawanie pakietów startowych
15:00 – start rywalizacji

I runda

I Fala – 15:00
II Fala – 15:10
III Fala – 15:20
IV Fala – 15:30
V Fala – 15:40

II runda

I Fala – 15:50
II Fala – 16:00
III Fala – 16:10
IV Fala – 16:20
V Fala – 16:30

III runda

I Fala – 16:40
II Fala – 16:50
III Fala – 17:00
IV Fala – 17:10
V Fala – 17:20

FINAŁ: 17:45

18:00 – dekoracja i wręczanie nagród
18:30 – zakończenie imprezy.

UCZESTNICTWO

 • W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Osoby te mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. Impreza ma charakter otwarty, a limit uczestników określa się na 200 osób.
 • Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 18 sierpnia 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów! Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu.
 • Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie timekeeper.pl/zawody
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:

40 zł – przy wpłacie na konto do dnia 31 lipca 2020 r.
45 zł – przy wpłacie na konto do dnia 18 sierpnia 2020 r.

 • Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper.
 • Istnieje jednak możliwość bezpośredniej wpłaty na konto organizatora Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” ul. Kościuszki 10, 36-065 Dynów – Numer konta bankowego: 34 9093 0007 2001 0020 7023 0001 W tytule wpłaty należy wpisać: Ostra Góra Challange oraz swoje imię i nazwisko!
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale można ją przenieść na inną osobę. Opłaty startowe będzie można przenieść na inną osobę do dnia 18 sierpnia.

KLASYFIKACJE

a. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody nie dublują się):

 • K, M 1 (16-29 lat)
 • K, M-2 (30-44 lat)
 • K, M-3 (45-59 lat)
 • K, M-4 (60 lat i więcej)

c. Możliwe jest utworzenie innych kategorii, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

NAGRODY

Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe statuetki oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.

 • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III
 • W kategoriach wiekowych – miejsca I-III

ZASADY FINANSOWANIA

Zawodnicy startują na własny koszt.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • numer startowy,
 • gadżet niespodziankę do pakietu startowego
 • pamiątkowy medal,
 • wodę i napoje izotoniczne
 • zabezpieczenie medyczne
 • posiłek po biegu

BEZPIECZEŃSTWO

 • Zabrania się posiadania kijów, pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Dozwolone jest używanie butów z kolcami oraz nakładek antypoślizgowych na buty.
 • Zawodników obowiązują zasady fair play.
 • W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób).

OCHRONA PRZYRODY

Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków)
 • schodzenia z trasy biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

a. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.

b. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 • imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
 • imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych i promocyjnych;
 • adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora;
 • numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.

c. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.

d. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.

e. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 23 sierpnia 2020 r. czynne od godziny 12:00 do 14:30 i zlokalizowane będzie w bazie znajdującej się u dołu wyciągu narciarskiego „Ostra Góra”
 • Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.
 • Depozyty. Zawodnikom zostanie umożliwione zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 • Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na portalu Facebook lub drogą e-mailową).
 • Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres aktywnydynow@wp.pl