Regulamin

ORGANIZATOR

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej.
 • Promocja miasta i gminy Dynów
 • Integrowanie grup społecznych.

TERMIN, TRASA, DYSTANS

 • 15 maja 2021 (sobota) godz. 19:00

UWAGA!

Termin rezerwowy – 17 lipca 2021 (sobota) godz. 19.00 (tylko i wyłącznie! jeśli nie będzie możliwości organizacji biegu w dniu 15 maja 2021 w związku z ograniczeniami, nakazami i zakazami z powodu występowania pandemii COVID-19)

 • 10 km ulicami miasta.
 • 1 pętla.
 • Nawierzchnia asfaltowa i betonowa.
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w sobotę, 15 maja 2021 r. w godz. 15:30 – 18:30.
 • Trasa będzie oznakowana co 1 km, na trasie znajdować się będą dwa punkty z wodą na 4 km i na 6 km (na szczycie podbiegu ul. Podgórskiej)
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy.
 • Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów oraz depozytów: Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”, Dynów, ul. Plażowa 9.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

UWAGA!

Jeśli na terenie kraju będą występować ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 szatnie będą nieczynne, ani nie będzie możliwości zostawienia rzeczy w depozycie. Po biegu nie będzie możliwości skorzystania z pryszniców, czynne będą jedynie toalety.

KLASYFIKACJA

1.Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
2. Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody nie dublują się):

 • K, M-16 (16-19 lat)
 • K, M-20 (20-29 lat)
 • K, M-30 (30-39 lat)
 • K, M-40 (40-49 lat)
 • K, M-50 (50-59 lat)
 • K, M-60 (60 lat i więcej)
 • Kategoria mieszkańców Dynowa i zawodników klubu Aktywny Dynów – kobiety i mężczyźni – miejsca I–III
 • Możliwe jest utworzenie innych kategorii, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

UCZESTNICTWO:

 • W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby te mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Impreza ma charakter otwarty.
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2021 roku. Po osiągnięciu liczby 350 zawodników opłaconych, zapisy oraz opłaty automatycznie zostają zamknięte.

UWAGA!

Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz zmniejszenia liczby uczestników do obowiązujących w tym czasie limitów w związku z pandemią COVID-19.

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy) zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu.
 • Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 • Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie timekeeper.pl/zawody
 • Uczestnicy biegu głównego na 10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
 • 40 zł – przy wpłacie na konto do dnia 28 luty 2021 r.
 • 45 zł – przy wpłacie na konto do dnia 11 kwietnia 2021 r.
 • 50 zł – przy wpłacie na konto do dnia 12 maja 2021 r.
 • 70 zł – w biurze zawodów przy dostępnych pakietach startowych
 • Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, jednak będzie ją można przenieść na inną osobę w terminie do 15 maja 2021 r.
 • Limit uczestników wynosi 350 osób.

NAGRODY

 • Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych Mężczyzn i 3 najlepszych Kobiet
 • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III – pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe
 • W kategoriach wiekowych – miejsca I-III – pamiątkowe statuetki
 • Mieszkańcy Dynowa i zawodnicy klubu Aktywny Dynów – I-III miejsca – pamiątkowe statuetki

ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • elektroniczny pomiar czasu,
 • numer startowy,
 • koszulkę,
 • pamiątkowy medal,
 • napoje na trasie i mecie oraz posiłek po biegu
 • zabezpieczenie medyczne

UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Kontakt: Łukasz Domin, tel. 886-179-650, aktywnydynow@wp.p
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Dyrektora Biegu oraz Sędziego Biegu.
 • Zapisując się na 7. Dynowską ZaDyszkę uczestnik wyraża zgodę na automatyczne przeniesienie opłaty startowej na termin rezerwowy w sytuacji gdyby zawody nie mogły zostać rozegrane z względu na ograniczenia z powodu pandemii COVID-19.

UWAGA!

Jeśli terminie rozgrywania zawodów na terenie kraju będą występować ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 każdy z uczestników zobowiązany będzie do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos. Na terenie miejsca startu oraz biura zawodów znajdować się będą dozowniki z płynem do odkażania rąk. Prosimy zawodników o stosowanie się do zaleceń. W przypadku braku stosowania się do w/w informacji zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani przez Organizatora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

 • Uczestniczę w 7. Dynowskiej ZaDyszce świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w 7. Dynowskiej ZaDyszce 2021 może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w 7. Dynowskiej ZaDyszce.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z 7. Dynowską ZaDyszką rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów 7. Dynowskiej ZaDyszki dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *